Montáže hromosvodů

Zajistěte si klid provádějte revize hromosvodu (ochrany před bleskem)

Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku? A jak se chovat za bouřky?
V jednom průměrném roce se vyskytuje 25 až 40 bouřkových dní a blesky každoročně zapříčiní vznik požárů, které zasáhnou lidská obydlí.Jak se chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvodu . Blesk je vlastně silný elektrický výboj vzniklý v atmosféře. Samotný úder blesku lze chápat jako zkrat mezi mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem ze země a bleskový proud, který následně prochází, dosahuje hodnot několika desítek až několika stovek tisíc ampérů. Takový výboj může způsobit nejen požár, ale díky tzv. přepěťovým impulsům i značné škody na elektrických a elektronických přístrojích a zařízeních uvnitř budov, a co hůř, zapříčinit i úrazy elektrickým proudem. Známe také případy, kdy po zásahu bleskem došlo k průmyslovým haváriím a tedy i astronomickým ekonomickým ztrátám. Na vzniku těchto neštěstí se však bohužel často podílí rovněž lidská nedbalost. Řekněme si tedy ve stručnosti, jaká nebezpečí nám a našim obydlím v souvislosti s blesky hrozí a jak se jich vyvarovat. Jak se múžete chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvodu. V prvé řadě je nutno mít v pořádku hromosvodní soustavu. Hromosvod jako vnější zabezpečení slouží především jako ochrana budov před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle objektu by měly být díky hromosvodu chráněny před úrazem způsobeným průchodem bleskového proudu. Vnější ochrana budovy proti účinkům blesku funguje následovně: Jak se chránit? Provádějte pravidelné revize hromosvodu. Jímací soustava - tedy jímací tyč a jímací vodiče - zachytí přímý úder blesku do objektu, bleskový proud je bezpečně sveden pomocí systému svodů do uzemňovací soustavy, která ho rozvede v zemi. Za podmínky, že je uzemnění správně zapuštěno do země a dostatečně odizolováno od samotné budovy, pak v zemi dojde k bezpečné neutralizaci blesku. Především však platí jedno velice důležité pravidlo: Nesnažit se vše dělat svépomocí a při výběru zařízení dát na radu kvalifikovaných odborníků. Instalaci a údržbu hromosvodní soustavy bychom určitě měli nechat na odborné firmě. Stejně jako všechna zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být i každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelné revize hromosvodu. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem - u běžných objektů alespoň každých 5 let, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak každé 2 roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože situace, kdy hromosvod nefunguje dobře, je pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby nebyl žádný hromosvod nainstalován. Co dělat? Provádějte pravidelné revize hromosvoduNutné je také dávat pozor na mechanickou pevnost a na ošetření hromosvodu proti korozi. Zvlášť opatrně postupujte při rekonstrukci objektů a po jejím skončení nezapomeňte celou hromosvodní soustavu znovu uvést do funkčního stavu.